Advisor ICT solutions logo

Privacy statement

Privacy statement

Advisor ICT Solutions, gevestigd aan Communicatieweg 5
3641SG Mijdrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: https://www.advisor.nl, +31 88 23 84 555

Persoonsgegevens die wij verwerken

Advisor ICT Solutions verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelfs aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via meldpunt@advisor.nl, dan verwijderen we deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Advisor ICT Solutions verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van toestemming, uitvoering van overeenkomst, wettelijke verplichting en gerechtvaardigd belang. De verwerking van deze gegevens dient de volgende doelen:
– Het afhandelen van je betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Advisor ICT Solutions analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
– Advisor ICT Solutions verwerkt ook persoonsgegevens als we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Advisor ICT Solutions neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Advisor ICT Solutions) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Advisor ICT Solutions verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Advisor ICT Solutions blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die we gebruiken

Advisor ICT Solutions maakt op de website gebruik van Cookies. Voor meer informatie over het gebruik van Cookies, zie Cookies disclaimer – Advisor ICT Solutions

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Advisor ICT Solutions en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar meldpunt@advisor.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Advisor ICT Solutions wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens bewaren en beveiligen

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Advisor ICT Solutions neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Servicedesk via meldpunt@advisor.nl.

Actualiteit

Technologische ontwikkelingen, wetgeving of gewijzigde bedrijfsprocessen noodzaken Advisor met enige regelmaat deze Privacy statement aan te passen. Je kunt aan de datum onderaan deze Privacy statement zien wanneer het voor het laatst eis aangepast. Advisor kan deze Privacy statement eenzijdig wijzigen. We adviseren daarom om deze Privacy statement regelmatig op wijzigingen te controleren.


Onderdeel van